CEL-AF-A0494 - Primera comunió

Primera comunió
Primera comunió
Església Parroquial
Víctor Fuentes rebent la primera comunió de mans del bisbe auxiliar Jacinto Argalla.