CEL-AF-A0766 - Francisco Valero

Francisco Valero
Francisco Valero
Carrer de la Senyera
Magatzem de taronges de Fco. Valero. La foto A2294 inclou el nom de les treballadores.