CEL-AF-A1177 - Manuel Prósper

Manuel Prósper
Manuel Prósper
Carrer Sant Francesc
Manuel Prósper, front a sa casa al carrer Sant Francesc.