CEL-AF-A1216 - Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament
Plaça del País Valencià
Constitució del primer Ajuntament democràtic.