CEL-AF-A1704 - Institut Enric Valor

Institut Enric Valor
Institut Enric Valor
Institut Enric Valor
El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric valor.