CEL-AF-A2118 - Celobert.

Celobert.
Celobert.
Sopar premi Celobert.