CEL-AF-A2121 - Celobert.

Celobert.
Celobert.
Sopar premi Celobert.