Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0134

Geografia de la Població Valenciana

Pere Pérez Puchal
Referència al nombre de cases de la localitat de Picanya a l'any 1646 (Pàg. 50). Referència a l'increment demogràfic de Picanya. (Pàg.80).
ANY 1976
CEL-BI-A0130

El cantonalismo en la ciudad y el Reino de Valencia

Vicente Gascón Pelegrí
Referència a l'adhesió del poble de Picanya al Cantó Valencià l'any 1873. (Pàg. 80).
ANY 1974
CEL-BI-A0041

La Huerta de Valencia - Zona Sur - Estudio de Geografía Agraria

Eugenio Burriel De Orueta
Geografia agrària. (Pàg. 15, 105, 109, 120, 123, 125, 127, 128, 135, 195, 203, 205, 219, 261, 273, 278, 301, 305, 309, 317, 327, 329, 331, 333, 391, 3…
ANY 1970
CEL-BI-A0200

Diccionario Enciclopédico Abreviado

Diversos autors
Informació de la localitat de Picanya, en la qual es fa referència a la segregació del barri de la Florida que s'incorpora al municipi de Paiporta. (P…
ANY 1965
CEL-BI-A0022

Nomenclator geográfico-eclesiástico

José Sanchis Sivera
Breu història de Picanya. També s'observa informació de caire religiós. (Pàg. 341).
ANY 1922
CEL-BI-A0179

Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia

Pedro Sucías Aparicio
Referència històrica existent a l'Arxiu del Regne, en el llibre del Real Justícia, en el qual s'afirma que l'escriptura de població de Torrent i Pican…
ANY 1911
CEL-BI-A0062

Presupuesto Municipal de Picanya año 1909

Presupost de l'Ajuntament de Picanya any 1909.
ANY 1909
CEL-BI-A0184

Almanaque Bailly-Bailliere-pequeña enciclopedia popular de la vida práctica

Informació sobre Picanya. Any 1905. Anuari Bailly-Bailliere. (Pàg. 3636).
ANY 1905
CEL-BI-A0063

Presupuesto Municipal de Picanya año 1904

Presupost Municipal de Picanya any 1904
ANY 1904
CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901
CEL-BI-A0090

Un casament en Picaña - Segon part

Francisco Palanca i Roca/Juan García Catalá
- Teatre/Sarsuela
ANY 1860
CEL-BI-A0089

Un casament a Picaña

Francisco Palanca y Roca /Chuan García y Catalá
Teatre / Sarsuela
ANY 1859