CEL-AF-A0201 - Tren

Tren
Tren
Trenet de via estreta que unia El Grao i Turís