CEL-BI-A0276 - Las dos caras de las políticas sociales municipales en l'Horta Sud de Valencia

Las dos caras de las políticas sociales municipales en l'Horta Sud de Valencia
Las dos caras de las políticas sociales municipales en l'Horta Sud de Valencia
per Marcela Jabbaz
Quadre d'aportacions reals per càpita i percentuals dels Ajuntaments i de la Conselleria / Diputació en cada municipi- Any 2003. En aquest quadre podem trobar a Picanya. (Pàg. 99). Distribució del pressupost municipal de serveis socials en els diferents programes establerts pel Pla Concertat - Any 2003. (Pàg. 107). Quantitat de població en diferents àmbits territorials, en les dècades que van des de l'any 1900 al 2001. (Pàg. 114 ). Creixement de la població cada 20 anys, en diferents territoris. (Pàg. 118). Evolució de la població total espanyola i estrangera 2001-2005. (Pàg. 119). Pes de les prestacions econòmiques individualitzades al Pla Concertat dels municipis de la comarca de l'Horta Sud. (Pàg. 155). PEI segons modalitats - percentatge sobre la quantia total abonada per cada municipi. (Pàg. 157). Despesa per càpita de les diferents modalitats del PEI segons esforç pressupuestari PC i indicadors de (des) igualtat social. (Pàg. 158). Diferència percentual 1991-2001 en la distribució de les llars respecte de l'estructura del llar en diferents àrees territorials. (Pàg. 170). Taxa de dependència infantil i de gent gran a la comarca de l'Horta Sud i els seus municipis. (Pàg. 176). Índex de dependència i percentatge de població en edat escolar, en la Població Total Espanyola i Estrangera en els diferents territoris - Any 2005. (Pàg. 180). Quantitat de majors de 64 anys estrangers residents en la comarca de l'Horta Sud - 2005. (Pàg. 181). Distribució de la població segons franges d'edats - Any 2005. (Pàg. 184). Cobertura municipal del SAD a la gent Gran - 2003. (Pàg. 214). Cobertura del servei de teleassistència - 2003 (Pàg. 215). Cobertura SAD - diferents col·lectius - Any 2003. (Pàg. 216). Contingut del SAD i tipus de gestió - 2003. (Pàg. 221). Principals nacionalitats (en ordre d'importància) als municipis de l'Horta Sud - Anys 2003 i 2005. (Pàg. 307). Percentatge d'estrangers a la comarca de l'Horta Sud. (Pàg. 311). Població estrangera en diferents territoris per grans àrees de procedència - 2005. (Pàg. 312). Gràfica referida exclusivament a Picanya. (Pàg. 315). Quantitat de llars segons nombre de plantes dels edificis habitats en els diferents municipis de l'Horta Sud. (Pàg. 333). Distribució de les vivendes segons siguen principals i no principals - any 2001. (Pàg. 335). Llars que ocupen petites superfícies (per càpita). (Pàg. 337). Percentatge de llars en edificis amb i sense ascensor segons nombre de plantes. (Pàg. 340). Distribució de les llars segons l'estat de l'edifici - Any 2001. (Pàg. 342). Distribució de les llars segons règim de tinença de la vivenda en l'Horta Sud. (Pàg. 343). Estructura de les llars - Any 2001. (Pàg. 417).
  • SignaturaCEL-BI-A0276
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Història Local,
  • SuportLlibre
  • EditorialFundación para el desarrollo de l'Horta Sud